Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 września 2018 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Wójta Gminy Haczów z dnia 3 września 2018r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania , w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast, Wójt Gminy Haczów informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 września 2018r. (piątek), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów – Haczów 573 -pok. nr 8.

Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba na podstawie pisemnego upoważnienia bądź jego kopii. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście - osoba przyjmująca je, po okazaniu oryginału upoważnienia. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Haczów.

Zgłoszenia kandydatów dokonywać należy na zgłoszeniach wg wzoru określonego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiącego załącznik do uchwały PKW z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów burmistrzów i prezydentów miast.

Wójt Gminy Haczów

StanisławJakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie