Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2016 09:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Wójta Gminy Haczów

w dniu 23.09.2016 r. wydana została decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG. 6233.3.2016

Haczów, dnia 23.09.2016
Decyzja
zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 104 § 1 , art. 107, §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 , poz. 267 z póź. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 2 , ust. 6 art. 9 ust. 1aa, ust. 1 b, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2015, poz. 1399) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów nr XXV/182/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.08.2016 r. ( data wpływu 10.09.2016 r. ) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 36-200 Brzozów ul. Legionistów 10 w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Haczów Wójt Gminy Haczów zezwala Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 36-200 Brzozów ul. Legionistów 10 , NIP 686-000-09-71 zwanego dalej „Przedsiębiorcą” na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach:
Zezwala się „Przedsiębiorcy” na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Haczów
Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem :
1. Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki , w szczególności nie powodując zanieczyszczania środowiska , bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod , które mogą być szkodliwe dla środowiska z poszanowaniem interesów osób trzecich
2. Usługi w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie gminy Haczów, będą prowadzone samochodami specjalnymi asenizacyjnymi: STAR 200 o pojemności 3600 l. , samochodem asenizacyjnym STAR 1142 o pojemności 4500 l. , przyczepą asenizacyjną o pojemności 2500 l.
3. Pojazdy Przedsiębiorcy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. nr 193 , poz. 1617)
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania , a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.
5. Środek transportu zostanie oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługi .
4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:
Usunąć poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości n a której prowadzona będzie działalność ,
Umyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeniem służącym do prowadzonej działalności,
Wypowiedzieć zawarte umowy z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego,
5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów , w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług , ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62, poz 627 z póź., zm. ) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach , ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2015 poz. 1399) oraz przepisów sanitarnych ,
2.Przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i dostarczania Wójtowi Gminy Haczów kwartalnych sprawozdań.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia , życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt,
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Haczów wszelkich zmian danych określonych w niniejszym zezwoleniu
5.Nieczystości ciekłe odbierane z terenu gminy Haczów należy zrzucić wyłącznie do punktu zlewnego zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków w Grabownicy lub w Turzym Polu.
6. Niniejsze zezwolenie wydaje się na okres 10 lat tj. od dnia 23 września 2016 r. do dnia 23 września 2026 r.
W przypadku nie wypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 , poz. 1399)
Uzasadnienie
W dniu 19 września 2016 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 36-200 Brzozów ul. Legionistów 10, NIP 686-000-09-71 o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Haczów.
Wniosek sporządzono zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2015 poz. 1399) Zgodnie z art. 7 ust. 6 w/w ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt , burmistrz , prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług . Wnioskodawca wykazał ,ze posiada możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych - dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych. . Wnioskodawca przedstawił, również zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.
Uznano , że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska , a wszystkie wymogi z ta działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Haczów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław JakielOtrzymują:
1.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 36-200 Brzozów ul. Legionistów 10
2.a/a
Jednocześnie informuję, że:
Jeżeli przedsiębiorca , który uzyskał zezwolenie nie wypełnia określonych w nim warunków organ , który wydał zezwolenie , wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków . Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza warunki organ cofa w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania - art. 9 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Pobrano opłatę skarbową w wysokości 107 zł. zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej pkt 42 część III załącznika do ustawy ( Dz.2006 nr 225, poz. 1635 z póź. zm. )
Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Publicznym Wykazie , w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Gminę Haczów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie