Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2019 11:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów ”.

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dn. 22.11.2019 r.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1834) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów ” został rozstrzygnięty.
Jedyną ofertę cenową przedstawiła Firma: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy , 38-200 Jasło , ul. Hankówka 28 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: 808 080,56 zł., netto, 872 727,00zł. brutto. Termin wykonania usług; od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., termin płatności faktury: 30 dni , częstotliwość odbioru odpadów komunalnych : metalu, tworzyw sztucznych , papieru i tektury, odpadów zmieszanych , biodegradowalnych - co dwa tygodnie. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w SIWZ przez Zamawiającego i wpisująca się w kryteria oceny ofert tj. cenę , termin płatności faktury i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1.Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy , 38-200 Jasło ul. Hankówka 28. Wykonawca przedstawił następujące ceny netto , brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( za 1 tonę , 1 Mg)
1.Papier , tektura: 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
2. Tworzywa sztuczne: 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
3.Metale: Metale: 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
4.Szkło : 970,00 zł. netto , 1.047,60 zł brutto
5.Odpady budowlane: 650,00 zł. netto , 702,00 zł brutto
6.Odpady wielkogabarytowe: 1.150,00 zł. netto, 1.242,00 zł brutto
7. Odpady niebezpieczne, 2.500,00 zł. netto, 2.700,00 zł brutto
8.Odpady ze spalania paliwa stałego w instalacjach c.o. ( popioły) : 650,00 zł. netto, 702,00 zł. brutto
9. Zużyte opony z pojazdów mechanicznych, : 1.150,00 zł.. netto , 1.242,00 zł. brutto
10.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,: 1.150,00 zł. netto, 1.242,00 zł. brutto
11. Odpady roślinne ulegające biodegradacji : 750,00 zł. netto, 810,00 zł. brutto , z czego transport odpadów na RIPOK w Krośnie : 350,00 zł. netto, 378,00 zł. brutto za 1 tonę , Mg )
12. Odpady zmieszane: 1.049,00 zł netto, 1.132,92 zł. brutto , z czego transport odpadów na RIPOK w Krośnie : 350,00 zł netto , 378,00 zł. brutto za 1 tonę , Mg )
Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin płatności faktury: 20 punktów x 5 = 100, liczba punktów w kryterium częstotliwość odbioru odpadów komunalnych : 10 pkt x 5 = 50 pkt Łączna liczba punktów : 300 pkt + 100 pkt. + 50 pkt = 450 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie