Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 listopada 2019 09:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.2.9.2019

Haczów, dn. 13.11.2019 r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz , ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: 45.934,96 zł. , brutto: 56.500,00 zł. Termin wykonania do dnia 09.12.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 60 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:


1.INSTAL –PROJEKT Krzysztof Uliasz , Cergowa 194, 38-450 Dukla, cena netto: 48.405,52 zł. , brutto: 59.538,79 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 09.12.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 56,94 punktów x 5 = 284,70 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 284,70 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 487,40 pkt.


2.FHU ALMAX Aneta Liwosz ,38-457 Świerzowa Polska ul. Szczepana 11, cena netto: 45.934,96 zł. , brutto: 56.500,00 zł, termin wykonania zamówienia do dnia 09.12.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakie
l

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie