Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2019 14:34 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów".

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.2.8.2019

Haczów, dn. 05.11.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach Haczów i Wzdów ” został rozstrzygnięty.
Jedyna ofertę cenową przedstawiła Firma: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz , ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 52.016,26 zł. , brutto: 63.980,00 zł. Termin wykonania do dnia 09.12.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 60 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca korzystną cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1.FHU ALMAX Aneta Liwosz ,38-457 Świerzowa Polska ul. Szczepana 11, cena netto: 52.016,26 zł., brutto: 63.980,00 zł. termin wykonania zamówienia do dnia 09.12.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie