Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 listopada 2019 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 05.11.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+627- 0+762 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap IV, został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Drogbud Golcowa Pro sp. z o.o. 36-231 Golcowa 89, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem cena netto: 121.120,72 zł. , brutto: 148.978,49 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 02.12.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji. Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:


1. Drogbud Golcowa Pro sp. z o.o. 36-231 Golcowa 89, cena netto: 121.120,72 zł. , brutto: 148.978,49 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 02.12.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300,00 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


2. „WOLBUD 95 ” PPHT Andrzej Wolanin Spółka Jawna, 36-200 Brzozów , Przysietnica 646, cena netto: . 126.006,23 zł. , brutto: 154.987,66 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 02.12.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 57,67 punktów x 5 = 288,35 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 288,35 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 488,35 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie