Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 12:50 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dn. 23.09.2019 r.


INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” , został rozstrzygnięty.
Jedyną ofertę przedstawiła firma : KROS-FOL Marcel Zając , 38-406 Odrzykoń , ul. Młynek , cena netto: 27.400,00 zł. , brutto: 33.702,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew. Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca korzystną cenę wykonania zamówienia, krótki termin wykonania zamówienia oraz długi termin płatności faktury.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. KROS-FOL Marcel Zając , 38-406 Odrzykoń , ul. Młynek 20 , cena netto: 27.400,00 zł., brutto: 33.702,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin płatności faktury: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczba punktów : 300 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. =450 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakie
l

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie