Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2019 15:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU

dot.: Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie

IIG.271.1.5a.2019

Haczów, dn. 08.08.2019 r.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „„Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej JKS w Jasionowie”. został rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „BUDOMINEX „ Dominik Oleszko , 36-231 Izdebki 390 B , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 284.547,34 zł. , brutto: 349.993,23 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.11.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „BUDOMINEX” Dominik Oleszko , 36-203 Izdebki 390B, cena netto: 284.547,34 zł. , brutto: 349.993,23 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 15.11.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
  2. FLOEN Adam Holender , 38-400 Krosno ul. Tysiąclecia 14/A17, cena netto: 323.733,99 zł. , brutto: 398.192,81 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 15.11.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 52,74 punktów x 5 = 263,70 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 263,70 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 463,70 pkt.
  3. Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KK-BUD s.j. Józef Klara & Franciszek Kraś , 38-400 Krosno , ul. Rzeszowska 23 , cena netto: 385.912,64 zł. , brutto: 474.672,55 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 44,24 punktów x 5 = 221,20 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 221,20 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 421,20 pkt.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie