Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 13:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce”

WÓJT GMINY HACZÓW

Haczów, dn. 09.07.2019 r.
IIG.271.2a.2019
INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Hensfort Sp. z o.o. , 37-700 Przemyśl ul. Nestora 1 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 120.000,00 zł. , brutto: 147.600,00 zł.. Termin wykonania do dnia: 30.07.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 60 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) została wykluczona następująca oferta:
1. Oferta Nr 3 złożona przez: Firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDREM” sp. z o.o. w Kielcach, 25-561 Kielce , ul. Witosa 80 Powód wykluczenia: Wykonawca nie wykazał dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, zgodnie z zapisami SIWZ. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. NOWY DOM S.C. al. Jana Pawła II 28,38-400 Krosno , cena netto: 136.071,13 zł. , brutto: 167.367,49 zł., termin wykonania zamówienia do dnia: 22.07.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. .Liczba pkt. w kryterium cena: 52,91 punktów x 5 = 264,55 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 264,55 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 464,55 pkt.


2. EURO OKNA –PLUS sp. z o.o. 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B , cena netto: 131.745,98 zł. , brutto: 162.047,56 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. .Liczba pkt. w kryterium cena: 54,65 punktów x 5 = 273,25 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 273,25 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. = 423,25 pkt.


3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDREM” sp. z o.o. w Kielcach, 25-561 Kielce , ul. Witosa 80 , cena netto: 109.822,98 zł. , brutto: 135.082,27 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 0 punktów x 5 = 0 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 0 punktów x 5 = 0 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 0 punktów x 5 = 0 punktów , Łączna liczna punktów : 0 pkt. + 0 pkt. + 0 pkt. = 0 pkt.


4.Hensfort Sp. z o.o. , 37-700 Przemyśl ul. Nestora 1, cena netto: 120.000,00 zł. , brutto: 147.600,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.07.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


5.PRO-INWEST Mariusz Szczepański , 38-400 Krosno, ul. Pużaka 18c, cena netto: 124.586,31 zł. , brutto: 153.241,16 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r., termin gwarancji : 60 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 57,79 punktów x 5 = 288,95 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 288,95 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. = 438,95 pkt.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie