Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 września 2018 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka”

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.2.8.2018

Haczów, dn. 21.09.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Buków, Haczów, Malinówka” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz , ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: 110.162,60 zł. netto ,: 135.500,00 zł. brutto Termin wykonania do dnia 23.11.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. FHU ALMAX Aneta Liwosz ,38-457 Świerzowa Polska ul. Szczepana 11, cena netto: 110.162,60 zł. . , brutto: 135.500,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 23.11.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
2. Instal-Projekt Krzysztof Uliasz , Cergowa 194, 38-450 Dukla , cena netto: 189.515,09 zł. , brutto: 233.103,56 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.12.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 34,88 punktów x 5 = 174,4 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów Łączna liczna punktów : 174,4 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. = 324,4 pkt.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie