Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lutego 2018 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wzdów i Jabłonica Polska ”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.2.1.2018

Haczów, dn. 23.02.2018 r.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wzdów i Jabłonica Polska ” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz , ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: 63.130,08 zł. , brutto: 77.650,00 zł. Termin wykonania do dnia 23.04.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1. FHU ALMAX Aneta Liwosz ,38-457 Świerzowa Polska ul. Szczepana 11, cena netto: 63.130,08 zł. , brutto: 77.650,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 23.04.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
2. TRANS-ALLEN Piotr Kozioł , ul. Floriańska 58, 38-200 Jasło , cena netto: 77.004,78 zł. , brutto: 94.715,87 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 23.04.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 49,18 punktów x 5 = 245,90 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów Łączna liczna punktów : 245,90 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 445,90 pkt.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie