Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 listopada 2019 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego


Dotyczy zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Haczów ”.

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG. 271.2.7.2019

Haczów, dnia .05.11.2019


INFORMACJA o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


Dotyczy zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Haczów ”.


Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust, 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz,. 1986 z póź zm.) Wójt Gminy Haczów zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn „Budowa drogi w miejscowości Haczów ”.
Podstawą w/w decyzji jest fakt , że jedyny wykonawca biorący udział w postępowaniu tj Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, , 38-480 Rymanów ul. Zielona 10, został wykluczony na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz,. 1986 z póź zm.) gdyż nie spełnił warunków udziału w postępowaniu tj. nie dostarczył właściwego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( Dz. U. z 2016 poz. 1126) oraz zapisami SIWZ. Mając powyższe na uwadze przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.


WÓJT GMINY HACZÓW
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie