Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 września 2019 15:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.1.7.2019

Haczów, dnia 05.09.2019


Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :
1.Pytanie:
§ 5 ust 1 wzoru umowy - załącznik nr 3 do SIWZ stanowi : „ zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie miesięcznych faktur częściowych i końcowej wystawionych przez „Wykonawcę „ natomiast w załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pkt 8 Zamawiający wskazuje ,iż rozliczenie robót nastąpi jednorazowo na podstawie faktury za całość wykonywanych robót, wystawionej po spisaniu protokołu odbioru końcowego”. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu zapłaty wynagrodzenia.
Odpowiedź:
Zapłata wynagrodzenia następować będzie zgodnie z zapisami załączonego do SIWZ wzoru umowy tj. na podstawie miesięcznych faktur częściowych i końcowej wystawionych przez „Wykonawcę”.
2.Pytanie :
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga montażu wodomierzy z nakładką radiową . Czy zamawiający posiada już jakikolwiek radiowy system inkasencki do odczytu wodomierzy ? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie posiadanego systemu . Jeżeli nie , czy wykonawca ma ująć radiowy system inkasencki do odczytu wodomierzy i zarządzania bazą danych w ofercie .
Odpowiedź: W związku z istniejącą i funkcjonującą na terenie gminy siecią kanalizacyjną i wodociągową Zamawiający posiada radiowy system inkasencki do odczytu wodomierzy ( JPK – opłaty za wodę i ścieki)
3. Pytanie:
W związku z ogłoszeniem przetargu „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II” kierujemy do Państwa zapytanie.
Wymogi dotyczące rur PE 100RC , opisane w dokumentacji projektowej jednoznacznie wskazują na rozwiązania konkretnego producenta , tym samym uniemożliwiają uczciwą konkurencję wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm. ) Art. 29 . Wobec powyższego proszę o podjęcie stosownych kroków w celu wyeliminowania niezgodności , które pojawiły się w dokumentacji projektowej do w.w postępowania przetargowego i umożliwienie stosowania jako równoważne rur PE 100 RC typ 1 , typ 2 i Typ 3 posiadających certyfikat na zgodność ze standardem PAS 1075.
Odpowiedź:
Dopuszcza się zastosowanie rur (dwuwarstwowych) do przesyłu wody (kolor niebieski)
do układania w gruncie bez podsypki i obsypki wykonane w technologii – rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, „opancerzona” płaszczem ochronnym z PE100RC niepołączonym molekularnie z rurą rdzeniową lub płaszczem ochronnym niezwiązanym molekularnie z rurą przewodową wykonanym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu zgodnie z PAS 1075 typ 2.
W zakresie średnic DN32-63mm do budowy sieci wodociągowych należy stosować rury dwuwarstwowe PE100RC połączone molekularnie.
Zgodnie z zapisem w specyfikacji technicznej w przypadku rurociągów wykonywanych metodą podwiertu sterowanego stosować rury dwuwarstwowe do przesyłu wody kolor niebieski wykonane w technologii – rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, „opancerzona” płaszczem ochronnym z PE100RC niepołączonym molekularnie z rurą rdzeniową lub z płaszczem ochronnym niezwiązanym molekularnie z rurą przewodową wykonanym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu i wkładką detekcyjną umieszczoną pomiędzy pancerzem ochronnym a rurą wewnętrzną zgodnie z PAS 1075 typ 3.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie