Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 września 2019 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.1.7.2019

Haczów, dnia 04.09.2019

Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”.


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :
Pytanie: nr 1
W SIWZ w rozdziale IV pkt. 2b dotyczący zdolności technicznej znajduje się zapis:
Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci wodociągowej o wartości całości robót równej co najmniej 3.700.000,00 zł. wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzeniem , że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże , ze w ciągu 5 lat wykonał robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości ponad 30 km?


Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem SIWZ warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w przedstawionym wykazie wykonanych robót i poświadczeniu wykaże wykonaną 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej na kwotę co najmniej 3.700.000,00 zł. Natomiast Wykonawca , który wykaże robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości ponad 30 km bez podania wartości wykonanych robót (na co najmniej 3.700.000,00 zł.) nie spełni powyższego warunku.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie