Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 września 2019 09:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.271.1.7.2019

Haczów, dnia 03.09.2019


Wykonawcy – Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II”.


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :


Pytanie: W przedmiarze robót Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów - etap II” – przyłącza wodociągowe , poz. 13 studzienki wodomierzowe kompaktowe śr. 800 mm z wyposażeniem w zawory odcinające BN 20 mm – 37 szt. Natomiast w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót str. 17 pkt 2.9 studzienki wodomierzowe średnica wewnętrzna minimum 500 mm , średnica otworu studni minimum 400 mm wys. min 1200 mm. Proszę o dokładne sprecyzowanie jakiej średnicy i wysokości studnie należy przyjąć do wyceny.


Odpowiedź: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem obowiązującym dla całości zadania objętego projektem budowlanym pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów. Niniejsze postępowanie obejmuje część tych robót ( etap II) w związku z powyższym dokumentem niezbędnym do prawidłowej wyceny robót budowlanych zgodnie z zapisami SIWZ jest przedmiar robót. Mając powyższe na uwadze należy kierować się zapisami podanymi w tym dokumencie. Dodatkowe wyjaśnienie i uszczegółowienie do w/w odpowiedzi:
W przedmiarze robót „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów Etap II – przyłącza wodociągowe”, poz. 13. Studzienki wodomierzowe kompaktowe powinno być
śr. 500 mm z wyposażeniem w zawory odcinające DN20 mm – 37 szt.
W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót str. 17. pkt. 2.9 opis jest prawidłowy.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie