Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lipca 2019 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.6.2019

Haczów, dnia 26.07.2019r.


Wykonawcy-Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:


1. Pytanie: W związku z ryczałtowym rozliczaniem robót i brakiem projektu instalacji teletechnicznej w dokumentacji przetargowej, prosimy o udostępnienie schematu i opis do instalacji komputerowej LAN.


Odpowiedź: Instalację należny wykonać w układzie gwiazdy, tj. każde z gniazd teleinformatycznych połączyć niezależnym kablem z panelem krosowym w szafce teleinformatycznej. Do gniazd podwójnych dwa niezależne kable.


2. Pytanie: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. III – „Opis przedmiotu zamówienia”, napisano - - wykonanie instalacji elektrycznej w części rozbudowywanej i nadbudowywanej oraz wymiana instalacji w części istniejącej”. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedstawionym projektem a przedmiarem robót oraz o potwierdzenie, że instalację elektryczną należy wycenić w całości. Różnice (tylko na instalację oświetleniową”) przedstawione są w poniższej tabelce:

 • Oznaczenie i opis
 • Ilość według projektu
 • Ilość według przedmiaru
  • L1 COSMO APEX LED 840 4000lm STPR 27W
 • 109
 • 8
  • L4 KLAS LED 840 3500 lm DMPR 30W
 • 13
 • 6
  • L6
 • 6
 • 0
  • AW1 OP3-S 1X3 TA 1 CR
 • 7
 • 6
  • AW2 OP3-S 1X3 TA 1 VWD

 • 8
  • AW3 OP3-S 4X1 TA 1 WD

 • 6
  • AW4 OP3-S 4X1 TA 1 WD N

 • 4
  • EW1 OP2-S 1,2 TA 1
 • 6
 • 1
  • EW3 DS2-S 1,2 TA 1

 • 2

 • Odpowiedź: Załączone przedmiary są tylko materiałem pomocniczym służącym do wstępnego oszacowania wartości zamówienia, ofertę należny sporządzić w oparciu o zamieszczony projekt instalacji elektrycznej z uwzględnieniem ilości materiału wynikających z projektu.


  Wójt Gminy Haczów
  Stanisław Jakiel

  Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

  Logowanie