Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lipca 2019 10:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.6.2019

Haczów, dnia 24.07.2019r.


Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa , nadbudowa, przebudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:
Zgodnie z pkt. VIII pkt. 4 w celu umożliwienia prawidłowej wyceny przetargu przez startujących uprzejmie proszę o uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego o pozycję jn. które wynikają z technologii robót.

1. Pytanie: Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna budynku w terenie.

Odpowiedź: Zapis SIWZ III.2.17 obliguje wykonawcę do poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji. Należy ująć niniejszy koszt w wycenie inwestycji.

2. Pytanie: Brak utylizacji i wywiezienia styropianu z rozbiórki w ilości 31,15m³.


Odpowiedź: W pozycji nr 11 przedmiaru robót należy uwzględnić koszty wywozu
i utylizacji styropianu.

3. Pytanie: Przygotowanie starego podłoża pod układanie płytek podłogowych w ilości 415,91m².


Odpowiedź: Układanie płytek podłogowych w ilości 415,91m² obejmuje w większości nowoprojektowane pomieszczenia. Przygotowanie podłoża należy uwzględnić
w pomieszczeniach gdzie planowana jest wymiana płytek podłogowych w ilości 169,16m².

4. Pytanie: Brak gruntowania ścian przy robotach malarskich 2725,62m².

Odpowiedź: W pozycji nr 86, 87 i 88 przedmiaru robót należy uwzględnić gruntowanie powierzchni przed malowaniem.

5. Pytanie: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji dachowej i wiaty w ilości 1258m².

Odpowiedź: Należy ująć zabezpieczenie ogniowe konstrukcji więźby dachowej i wiaty
w wycenie inwestycji.


6. Pytanie: Wiata konstrukcji drewnianej: czy krokwie, słupy, miecze itp. nie należy wykonać z drewna struganego - jeżeli to ma się zaimpregnować i pomalować lakierobejcą?

Odpowiedź: Konstrukcję wiaty wykonać z drewna struganego.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie