Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 września 2018 12:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów.

Wójt Gminy Haczów

FB.272.3.2018

Haczów,dnia 24.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów.

Gmina Haczów działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Informuje, że w dniu 24.09.2018r. o godzinie: 11.15 odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I Zamówienia: 135.698,22 zł. brutto

Część II Zamówienia: 78.900,00 zł. brutto

Część III Zamówienia: 12.960,00 zł. brutto

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Zaakceptowanie nr klauzul dodatkowych

1

UINQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul.Szklana 60, 26-600 Radom

Cz.III : , 11.048 zł.

Cz.III 50,51

2

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Isnsurance Group Oddział w Zielonej Górze, 65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19a

Cz.II : 111.852 zł.

Cz. III: 11.586 zł.

Cz. II:38,39,46

Cz. III : 50,51

3

Concordia Polska , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oddział Rzeszów, ul. Kolejowa 1 ,35-073 Rzeszów

Cz.II : 81.672 zł.

Cz.III 10.770

Cz.II;36,38,46,48

Cz.III 50,51

4

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Rzeszowie Oddział w Krośnie, 38-400 Krosno., ul. Piłsudskiego 13

Cz. I.129.867 zł.

Cz.II79.260 zł.

Cz.III.14.880 zł.

Cz. I : 30,34 (część)35,38,39, 41,42,46

Cz.II: 38,39,41,46

Cz.III : 0

Zamawiający przypomina i informuje , że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie