Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 13:25 | wersja 5 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie
mgr inż. Maria Rygiel

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu.
 3. Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
 4. w upowszechnianiu kultury oraz współtworzenia wartości kulturalnych poprzez organizację działalności kulturalnej w warunkach samorządu lokalnego.

I. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie należy w szczególności:

 1. kultywowanie wartości patriotycznych i niepodległościowych,
 2. edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
 3. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

II. Zadania wymienione w pkt. I Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie realizuje poprzez:

 1. organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i form indywidualnej aktywności kulturalnej,
 2. edukację kulturalną dzieci i młodzieży,
 3. prowadzenie działalności rozrywkowej – własnej i zleconej,
 4. stałą pomoc metodyczną dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w formie konsultacji, instruktażu i doradztwa programowo – repertuarowego oraz kwalifikowanego odbioru,
 5. impresariat artystyczny amatorskiego ruchu artystycznego obejmującego przeglądy, konkursy pokazujące dorobek i osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego, stanowiącym zarazem jego największą promocję,
 6. doskonalenie i dokształcanie zawodowe kadry instruktorskiej placówek kultury i amatorskiego ruchu artystycznego,
 7. gromadzenie i wykorzystanie informacji dotyczących zjawisk kulturowych, działalności placówek, zespołów artystycznych, twórców nieprofesjonalnych, twórców ludowych,
 8. popularyzację i promocję twórczości amatorskiej i profesjonalnej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 9. działalność wydawniczą, metodyczno – repertuarową, promocyjno – dokumentacyjną,

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie realizuje swoje zadania współpracując z organizacjami społecznymi, sportowymi, młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.

III. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, projekcje filmowe techniką wideo i w oparciu o własne kino,
 2. prowadzić naukę języków obcych,
 3. prowadzić impresariat artystyczny,
 4. organizować imprezy oświatowe,
 5. organizować imprezy rozrywkowe /dyskoteki, dansingi, imprezy plenerowe /
 6. organizować imprezy turystyczno – wypoczynkowe,
 7. prowadzić działalność wydawniczą,
 8. świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi w zakresie kultury i reklamy,
 9. prowadzić ogniska artystyczne,
 10. prowadzić wypożyczalnie kostiumów, sprzętu audiowizualnego, kaset video,
 11. prowadzić sprzedaż dzieł sztuki,
 12. realizować imprezy zlecone /okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe/,
 13. udzielać pomocy merytorycznej według zapotrzebowania zespołom artystycznym działającym na terenie Gminy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie