Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 stycznia 2010 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informację udostępniono: 06.01.2010 13:25


Pracownicy
Stepek Stanisława Kierownik tel. 13 43 91 002 wewn. 28
Steliga Małgorzata Starszy pracownik socjalny tel. 13 43 91 002 wewn. 41
Wasylewicz Mieczysława Pracownik socjalny tel. 13 43 91 002 wewn. 29
Smoleń Barbara Pracownik socjalny tel. 13 43 91 002 wewn. 29
Ziemiańska Teresa Starszy inspektor tel. 13 43 91 002 wewn. 27
Stempek Anna Pracownik socjalny tel. 13 43 91 002 wewn. 41
Ekiert Małgorzata Referent tel. 13 43 91 002 wewn. 27
Zawojska Marta Pomoc administracyjna tel. 13 43 91 002 wewn. 41


Statut GOPS
Pobierz tekst statutu

Niezbędne dokumenty do naliczania dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji:
  Ziemiańska Teresa - Starszy inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 27
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk),
 • zaświadczenie o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  - z pracy,
  - odcinki z emerytury lub renty.
  - zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
 • udokumentowane wydatki z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku :
  za gaz, energię elektryczną, opłatę za zrzut ścieków, nieczystości stałych, dokument potwierdzający opłacanie składek KRUS w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

Wniosek załatwiany jest w formie decyzji w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób uzyskania oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym oraz zeznań świadków: - Zgromadzone dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy (parter) Są nimi:
-potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego w postaci aktu własności ziemi lub protokół uwłaszczeniowy,
-stwierdzenie stałego zameldowania (pok. nr 10),
-stwierdzenie własnoręczności podpisu (pok. nr 1).


Ustalanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po 1 stycznia 2010 r.
  Ziemiańska Teresa - Starszy inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 27

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego.

W przypadku wątpliwości, co do spełniania warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy będzie mógł przeprowadzić wywiad, a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie