Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 sierpnia 2019 15:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Akt pełnomocnictwa - instrukcja krok po kroku

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Krok po kroku

1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

2.Wniosek z wymaganymi załącznikami złóż w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 8.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Gminy Haczów – pokój nr 8

Termin składania dokumentów:

Do 4 października 2019 r.

Uwagi:

 1. Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
 2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż w 9. dniu przed dniem wyborów.
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, wójt gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, wójt gminy odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 4. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli wójtowi gminy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 6. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
 7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka dziadek, babka itp.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itp.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 9. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze Gminy Haczów w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie Gminy Haczów, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.
 10. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  • a.śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika,
  • b.wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.
 11. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1724 ze zm.).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie