Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2018 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Haczów znak. IIG.6220.1.2018 z dnia 12.09.2018r.

w sprawie postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Haczów dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów” realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. gruntów: 3211 w m. Haczów

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.1.2018

Haczów, dn.2018.09.12


Zawiadomienie - Obwieszczenie
Wójta Gminy Haczów


Działając na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),
w sprawie postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy Haczów dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów” realizowanego na działce oznaczonej nr ewid. gruntów: 3211 w m. Haczów


zawiadamia strony postępowania:
1. pismem z dnia 12.09.2018r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie o opinie, co do obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym z jego etapów. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pokój nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 730- 1530.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: Marcin Rolniak, tel. 013 4391002 wew. 43, gmina@haczow.pl


Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie