Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2018 11:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Haczów znak:IIG.6220.1.2018 z dnia 05.12.2018r.

dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów”.

WÓJT GMINY HACZÓW

IIG.6220.1.2018

Haczów, dnia 05.12.2018r.


ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017., poz. 1405 z późn. zm.),zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 05.12.2018 zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Haczów znak: IIG.6220.1.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w miejscowości Haczów”.
Równocześnie zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Jednocześnie informuję, że pismem znak: SNZ.9020.4.22.2018.RD z dnia 27.09.2018r Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, pismem znak:RZ.ZZŚ.436.173.2018.MS z dnia 8 października 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz pismem znak: WOOŚ.4220.1.8.2018.AD.4 z dnia 29.11.2018r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydali opinie, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie, Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych, pok. Nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po upływie ww. terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Haczowie (36-213 Haczów nr 573) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Haczów: http://haczow.dobrybip.pl/.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel
Sprawę prowadzi: Marcin Rolniak, tel. 013 4391002 wew. 43, gmina@haczow.pl
Otrzymują::
1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2.a/a
Do wiadomości:
1. Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie