Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2017 16:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLIII/297/2010 Rady Gminy Haczów z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 94, poz. 1709)


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu będącego przedmiotem konsultacji.

§ 3.

1.Konsultacje projektu aktu określonego w § 1 trwać będą od 7 listopada 2017r. do
20 listopada 2017r.

2.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych opinii, uwag lub wniosków w sprawie Programu w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@haczow.pl lub faksem na numer: 13-43-91-0-696,

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów,

3) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów – do dnia 20 listopada 2017r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2017

Wójta Gminy Haczów

z dnia 6 listopada 2017r.


Projekt „Rocznego program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Wstęp


Celem programu współpracy Gminy Haczów jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy.

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem Gminy.

Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi :

a)umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

b)budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

c)wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań i rozwiązań dzięki dobremu rozpoznaniu wstępnych potrzeb.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1.Roczny program współpracy określa cele, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi,
a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie
z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

2.Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1)ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

2)Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Haczów,

3)programie – rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

4)podmiotach programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz pomioty prowadzące działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

5)dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870
z późn. zm.),

6)konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 2.

Cele programu

1.Cele główne:

Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

2.Cele szczegółowe:

Celami szczegółowymi są:

1)poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

2)integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy dążące do realizacji sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,

3)promocja działalności organizacji pozarządowych.

§ 3.

Zasady współpracy

Współpraca Gminy z podmiotami programu opiera się na następujących zasadach:

1.pomocniczości, co oznacza, że Gmina Haczów powierza podmiotom programu realizacje zadań własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2.suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie
i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

3.partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,

4.efektywności, co polega na wspólnym dążeniu Gminy Haczów
i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5.uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajamii prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą,

6.jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Haczów współpracującym z nią podmiotom programu informacji
o celach, kosztach, efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Haczów na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania Gminy Haczów danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

§ 4.

Zakres przedmiotowy

1)Obszar współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2)Jako zadania publiczne samorządu gminnego na 2018 rok określa się zadania z zakresu :

-oświaty i wychowania,

-kultury i dziedzictwa narodowego,

-kultury fizycznej i turystyki,

-bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- pomocy społecznej,

-ochrony i promocji zdrowia.

3)Za priorytetowe zadania Gminy do realizacji w 2018 roku we współpracyz organizacjami programu przyjmuje się :

a)W zakresie oświaty i wychowania :

-wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowychi gimnazjalnych z terenu Gminy Haczów,

-upowszechnianie wiedzy poprzez organizację gminnych konkursów przedmiotowych,

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do najbliższych szkół podstawowych, gimnazjów lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki .

b)W zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego :

-organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań ,

-organizacja imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla kultury gminy Haczów,

-wspieranie zadań związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego,

-wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikających zawodów, umiejętności artystycznych i warsztatów.

c)W zakresie kultury fizycznej i turystyki :

-wspieranie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych,

-organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,

-organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy,

-promocja i wspieranie rozwoju turystycznego Gminy Haczów,

-wydawnictwa edukacyjne o charakterze krajoznawczo - turystycznym.

d)W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego :

-wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień,

-ochrona młodzieży i dzieci przed patologią społeczną, przemocą i złym traktowaniem,

-wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy.

e) W zakresie pomocy społecznej :

- pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących pomocy.

f)W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

- wspieranie programów zdrowotnych,

- promocja zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej.

§ 5.

Formy współpracy

1.Gmina Haczów realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

1)zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawielub odrębnych przepisach,

2)konsultowania z podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

3)zlecanie zadań publicznych w oparciu o przeprowadzony otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie ich realizacji, udzielenie stałego wsparcie merytorycznego organizacjom pozarządowym przez pracowników urzędu gminy,

4)sprawowanie kontroli nad organizacjami pozarządowymi przez upoważnionego pracownika w zakresie prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych,

5)współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,

6)udział podmiotów w działaniach programowych samorządu,

7)użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali
i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

8)promocja działalności podmiotów, w tym także na stronach internetowych gminy.

2.Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów programu.

§ 6.

Okres realizacji programu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 7.

Sposób i ocena realizacji programu

1.Komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która
w szczególności polega na :

a)przygotowaniu i prowadzeniu konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych,

b)sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi,

c)podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.Miernikami efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:

a)liczby organizacji pozarządowymi podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

b)liczby osób zaangażowanych w realizacje zadań publicznych ( w tym wolontariuszy),

c)liczby osób zaangażowanych w realizacje zadań publicznych,

d)wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

e)łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizacje zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

f)wysokości dofinansowana uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,

g)systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy.

§ 8.

Wysokość środków planowanych na realizację programu

Gmina Haczów współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego Rocznego programu współpracy na 2018 rok przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

§ 9.

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Program współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok utworzony został na bazie projektu programu, który poddany został konsultacjom.

Projekt programu współpracy został opublikowany na stronie internetowej Gminy Haczów - www.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu programu można było składać w formie wyrażenia pisemnej opinii w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Haczów.

Po uchwaleniu przez Radę, program zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 10.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1.Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania złożonych ofert.

2.Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływani są Zarządzeniem Wójta Gminy. W skład komisji wchodzą:

-2 przedstawicieli Wójta Gminy,

-reprezentant organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

3.Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia określa przewodniczący komisji.

4.Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego.

5.Do zadań komisji należy:

a)ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

b)propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty, sporządzenie protokołu z prac komisji.

6.Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

7.O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Haczów, które zaspokajają ich ważne potrzeby. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Gminę wsparcia dla organizacji jest działalność na rzecz Gminy Haczów i jej mieszkańców.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1.Program ma charakter otwarty. Zakłada się możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

2.Zmiany w programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Gminy Haczów.

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie