Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2018 15:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 25 września 2017r.

w sprawie powołania Komisji ds. zaopiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego.

Na podstawie §8 Uchwały Nr XXVI/193/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.


zarządzam:


§1


Powołuję Komisję ds. zaopiniowania wniosków o nagrodę organu prowadzącego w składzie: Anna Musiał - przedstawiciel Wójta Gminy - przewodniczący komisji Piotr Tasz - przedstawiciel Rady Gminy Haczów - członek komisji Grażyna Wdowiarz - przedstawiciel Wójta Gminy - członek komisji


§2


Komisja w powyższym składzie przeprowadzi ocenę złożonych wniosków i sporządzi protokół z wyników obrad.


§3


Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie