Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2018 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia własnego w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Haczów

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów> w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw> (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Traci moc Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Haczów z dnia 29 maja 2009 r. oraz Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Haczów.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Haczów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie