Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2018 09:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia własnego w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz.446 z póź. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z póź. zm.) oraz Uchwała Nr XL1II/30J/2010 Rady Gminy Haczów z dnia 7 września 2010 r. w sprawne określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozporządzenia w sprawne wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku

z a r z ą d z a m ,
co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 78/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: „§4 ust. 4 b otrzymuje nowa treść w brzmieniu: „§4. ust. 4 b płacę minimalną planuje się na poziomie 2.100,00 zł /słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100/. Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł /słownie: trzynaście złotych 00/100/.”

§ 2.

Zobowiązuję pracowników sporządzających projekt budżetu na rok 2018 do przestrzegania w pełni zawartych postanowień.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 78/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrektorowi instytucji kultury oraz pracownikom zajmującym samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Haczów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie