Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2018 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2018r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Haczów w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2019 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Haczów Nr XLIII/297/2010 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 94, poz. 1709)zarządzam, co następuje:§ 1.


Przeprowadzić konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2019 rok”.


§ 2.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) w terminie 21 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów informacji o konsultacjach oraz projektu „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2019 rok.”


§ 3.


Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie Programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gmina@haczow.pl lub faksem na numer: 13-43-91-0-696,
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów,
3) osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie