Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 października 2017 15:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu ciężarowego FS LUBLIN oraz powołania komisji przetargowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

zarządzam,
co następuje:


§1.


1.Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego samochód ciężarowy marki FS LUBLIN, model pojazdu: Żuk A16 Diesel 2,5 t, wersja: A161D o nr rej. RBR K774, rok produkcji 1994, stanowiący własność Gminy Haczów, użytkowany przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.
2.Przeprowadzenie przetargu ustala się na dzień 16 października 2017 r. na godz.1000.


§2.


Cena wywoławcza samochodu ciężarowego w I przetargu została ustalona na kwotę 4.700 zł brutto (cztery tysiące siedemset złotych).

§3.


Do przeprowadzenia przetargu powołuję się Komisję w składzie:
Piotr Sabat – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Rachwał – Członek Komisji
Edyta Parysz – Członek Komisji

§4.


Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu stanowią załączniki do niniejszego zarządzania
i podlegają podaniu do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.


§5.


Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu przetargu.


§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie