Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2018 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 76/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 28 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie własne w sprawie powołania komisji ds. zamówień Publicznych oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2164 z póź. zm.)

Wójt Gminy Haczów
zarządza, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 12/2011 Wójta Gminy Haczów z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. zamówień Publicznych oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji, § 1 otrzymuje nową treść w brzmieniu: Powołuje się stałą Komisję ds. Zamówień Publicznych do przeprowadzania zamówień publicznych w następującym składzie:

1.Sabat Piotr - Przewodniczący Komisji

2. Szmyd Katarzyna - sekretarz Komisji

3. Anna Folta - członek Komisji

4. Maria Konieczna - członek Komisji

5. Adam Prajsnar - członek Komisji

6. Grzegorz Leczek - członek Komisji

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie