Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 października 2017 15:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego koparki linowej Waryński KM-251 oraz powołania komisji przetargowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

zarządzam,
co następuje:
§1.


1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego koparkę linową Waryński KM-251, data nabycia 31-12-1967, stanowiącą własność Gminy Haczów, użytkowaną przez Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.
2. Przeprowadzenie przetargu ustala się na dzień 16 października 2017 r. na godz.1100.


§2.


Cena wywoławcza koparki linowej Waryński KM-251 w I przetargu została ustalona na kwotę 9.900 zł brutto (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

§3.

Do przeprowadzenia przetargu powołuję się Komisję w składzie:
Piotr Sabat – Przewodniczący Komisji
Krzysztof Rachwał – Członek Komisji
Edyta Parysz – Członek Komisji

§4.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu stanowią załączniki do niniejszego zarządzania
i podlegają podaniu do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu przetargu.


§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017
Wójta Gminy Haczów z dnia 6 października 2017 r.
Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie