Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2018 15:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Haczów z dnia 16.08.2017r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 10 ust 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016 r.poz.195 z późń zm.),na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie

zarządzam, co następuję:

§ 1.

Upoważniam samodzielnego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie Panią Monikę Cynkar do wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych , w zastępstwie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie podczas jego nieobecności.

§ 2.

1. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony.

2. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie