Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 stycznia 2019 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pojazdów specjalnych pożarniczych marki STAR 244 i STAR 200 oraz powołania komisji przetargowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

1.Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego pojazdy specjalne pożarnicze:

a)marki STAR, model pojazdu: 244 10.7t, nr rej. KSD 478B, rok produkcji 1978 stanowiący własność gminy Haczów a użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarna w Haczowie,

b)marki STAR, model pojazdu 200 10.7t, nr rej. KSD 967B, rok produkcji 1989 stanowiący własność gminy Haczów a użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jasionowie

2.Przeprowadzenie przetargu ustala się na dzień 25 stycznia 2019 r. na godz.1000.


§2.

Cena wywoławcza:

1.Samochodu marki STAR 244 10.7t, nr rej. KSD 478B, rok produkcji 1978 w I przetargu została ustalona na kwotę 14.800 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych).

2.Samochodu marki STAR 200 10.7t, nr rej. KSD 967B, rok produkcji 1989 w I przetargu została ustalona na kwotę 5.900 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych).

§3.

Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

Krzysztof Rachwał

-

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Szmyd

-

Członek Komisji

Edyta Parysz

-

Członek Komisji

§4.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu stanowią załączniki do niniejszego zarządzania i podlegają podaniu do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów www.bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie