Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 15:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 43/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art.25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)

zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości wymienione w wykazach, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

1.Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Haczów oraz na stronie internetowej www.bip.haczow.pl.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie