Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 14:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 8 stycznia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów zmian w statutach sołectw na terenie Gminy Haczów

Na podstawie art. 5a ust.1, w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Haczów


zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektów zmian w statutach sołectw, stanowiących załączniki nr 1 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 9 stycznia 2019r. do dnia 22 stycznia 2019r.

2.Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie przyjmowania opinii, propozycji lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych.

§ 3.

Projekty zmian w statutach sołectw: Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska zostaną wyłożone do publicznego wglądu :

a) w Urzędzie Gminy Haczów – pokój nr 1 i 8 - w dniach i godzinach urzędowania,

b) na stronie internetowej Gminy Haczów i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Haczów,

c) u sołtysów w poszczególnych sołectwach, celem udostępnienia mieszkańcom.

§ 4.

Formularze zawierające opinie, propozycje, uwagi mieszkańców, rad sołeckich, organizacji społecznych i stowarzyszeń należy składać do dnia 22 stycznia 2019 roku:

a) w sekretariacie Urzędu Gminy Haczów,

b) drogą listowną na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573 - z dopiskiem „Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektów zmian w statutach sołectw”,

c) przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@haczow.pl.

§ 5.

1.Wzór formularza, o którym mowa w § 4, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Haczów: www.haczow.pl,dostępny będzie w Urzędzie Gminy Haczów - pokój 8 - oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

2.Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 22 stycznia 2019 roku nie zostaną rozpatrzone.

3.Złożone propozycje zmian do projektu statutu zostaną przedłożone do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Haczów.

4.Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Haczów, w sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy Haczów.

§ 6.

Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy Haczów.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Haczów, w sołectwach Gminy Haczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie