Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2019 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 7 lutego 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej na okoliczność zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej

Działając na postawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 100/2015 Wójta Gminy Haczów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Haczów.

zarządzam co następuje:

§1.

Przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury środków trwałych znajdujących na Zakładzie ds. Obsługi-Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie.

§ 2.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

Adam Prajsnar - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

Marcin Rolniak - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
Edyta Parysz - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 3.

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w dniu 12 lutego 2019 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie