Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2018 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r.

o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutrgo 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) - po porozumieniu z właściwymi terytorialnie komisarzami wyborczymi - zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 19 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r. poz. 745), w § 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Rada Powiatu Łańcuckiego 21 radnych”.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości także w formie obwieszczenia.


WOJEWODA
PODKARPACKI
Ewa Leniart

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie