Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 kwietnia 2018 14:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Haczów

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz Uchwały Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Haczów

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Haczów oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego położona jest przeznaczona do sprzedaży nieruchomość.
2. Informację o wywieszeniu w/w wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym, co najmniej powiat oraz na stronie internetowej www.bip.haczow.pl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie