Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 kwietnia 2018 14:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Haczów oraz o deficycie/nadwyżce za I kwartał 2018 r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informacje o:
1) Wykonaniu budżetu Gminy Haczów oraz deficyt/nadwyżka za I kwartał 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych, o których mowa w art. 60, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Haczów
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Informacja kwartalna

z wykonania budżetu Gminy Haczów oraz deficyt/nadwyżka za I kwartał 2018 r. która stanowi wypełnienie art. 37 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie

PLAN(po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

I-III/2018

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

35.743.619,22

10.727.864,60

30,01 %

1. Dochody bieżące

33.413.934,22

9.806.265,43

29,34 %

2. Dochody majątkowe

2.329.685,00

921.599,17

39,55 %

II. WYDATKI

41.900.642,42

7.551.957,20

18,02 %

1. Wydatki bieżące

32.375.216,00

7.463.153,01

23,05 %

2. Wydatki majątkowe

9.525.426,42

88.804,19

0,93 %

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

-6.157.023,20

3.175.907,40

-

1. Przychody, z tego:

6.616.836,20

3.473.469,18

-

1.1. kredyty i pożyczki, w tym:

6.616.836,20

0,00

0,00

1.2. ze sprzedaży papierów wartościo.

0,00

0,00

0,00

1.3. spłata udzielonej pożyczki

0,00

0,00

0,00

1.4. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

0,00

1.5. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

0,00

3.473.469,18

-

1.6. inne źródła

0,00

0,00

0,00

2. Rozchody , z tego:

459.813,00

302.450,00

65,77 %

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

459.813,00

302.450,00

65,77 %

2.1.1. wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00 %

2.1.2. udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00 %

2.1.3. inne cele

0,00

0,00

0,00 %

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2018
Wójta Gminy Haczów
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
ZA I KWARTAŁ2018 r.

która jest wypełnieniem art. 37 ust. 1 oraz art. 60 ustawy o finansach publicznych

W I kwartale 2018 r. nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie