Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2018 12:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.), oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r, poz. 2096 z późn. zm.) - po porozumieniu z właściwymi terytorialnie komisarzami wyborczymi - zarządza się, co następuje:


§ 1. Liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kadencji 2018 - 2023 ustala się na 33.


§ 2. Liczba radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego została ustalona na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego ujętych w stałym rejestrze wyborców - według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.


§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości także w formie obwieszczenia.


WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie