Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 stycznia 2019 09:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 3 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Haczów w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2019
WÓJTA GMINY HACZÓW
z dnia 03 stycznia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Haczów w 2019 r.


Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 7 i 8 ust. 2 uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2018 r.
Wójt Gminy Haczów
zarządza, co następuje:
§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs projektów , których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Haczów w 2019 r.
§2
Przedmiotem projektu jest:
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Haczów,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Jabłonica Polska,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Jasionów,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Trześniów,
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Wzdów.
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie miejscowości Malinówka.
§3
Zakres zadań realizowanych w ramach projektu:
- organizacja i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
- realizacja programów szkolenia sportowego,
- organizacja i udział w zgrupowaniach przygotowujących do uczestnictwa w rozgrywkach.
§4
Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinny spełniać projekty i oferty:
l. W konkursie mogą brać udział kluby sportowe i stowarzyszenia nie należące do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Haczów
prowadzą działalność sportową.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach której realizowany będzie projekt:
- dla miejscowości Haczów – 32 614,00 zł.
- dla miejscowości Jabłonica Polska – 23 086,00 zł.
- dla miejscowości Jasionów – 21 292,00 zł.
- dla miejscowości Trześniów – 15 734,00 zł.
- dla miejscowości Wzdów - 23 674,00 zł.
- dla miejscowości Malinówka – 3 600,00 zł.


3. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wydatki związane z:
1) udział drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);
2) wynajem lub utrzymanie obiektów sportowych;
3) delegacje sędziowskie;
4) transport na zawody i treningi;
5) zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie zawodników;
6) ochronę zawodów;
7) wyżywienie zawodników biorących udział w zawodach;
8) wynagrodzenie trenerów, instruktorów i gospodarzy;
9) zakup sprzętu i strojów sportowych;
10) obsługę finansową klubu;


4. Z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
2) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu;
4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;


5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.".
§5
Tryb i forma wypłaty dotacji zostanie ustalona w umowie dotacyjnej zawartej pomiędzy stronami projektu.
§6
Terminy realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji projektu od dnia podpisania umowy dotacyjnej,
- zakończenie realizacji projektu do dnia 06 grudnia 2019 r.,
- rozliczenie otrzymanej dotacji do dnia 13 grudnia 2019 r. poprzez złożenie sprawozdania końcowego wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r.
§7
Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na zadania określone w § 2 ustala się do dnia 01 marca r. do godz. 1530 wg wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr l do Uchwały Nr XLVI/317/10 Rady Gminy Haczów z dnia 5 listopada 2010 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Haczowie pok. nr l lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy w Haczowie 36-213 Haczów 573 z dopiskiem na kopercie
„Otwarty konkurs projektów - tworzenie warunków rozwoju sportu w gminie Haczów w 2019 r.”.
§8
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http:// bip.haczow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie.
§9
1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Haczowie.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie