Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2019 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 19/ 2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 statutów sołectw przyjętych uchwałami Nr XXVI/158/2016 – Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska

Wójt Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

1) Anna Musiał - Przewodnicząca Komisji,
2) Jolanta Ilko - Z-ca Przewodniczącej Komisji,
3) Anna Inglot - Członek Komisji.

§ 2.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Haczów – pokój nr 11.

§ 3.

Informację o miejscu, dniach i godzinach dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich Gminna Komisja Wyborcza poda w oddzielnym obwieszczeniu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie