Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 lutego 2019 12:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 19/ 2019 Wójta Gminy Haczów z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźn.zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 statutów sołectw przyjętych uchwałami Nr XXVI/158/2016 – Nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Haczów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Haczów, Trześniów, Buków, Jasionów, Wzdów, Malinówka, Jabłonica Polska

Wójt Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1.


Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Haczów powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:


1) Anna Musiał - Przewodnicząca Komisji,
2) Jolanta Ilko- Z-ca Przewodniczącej Komisji,
3) AnnaInglot- Członek Komisji.


§ 2.


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Haczów– pokój nr 11.


§ 3.


Informację o miejscu, dniach i godzinach dyżurów w celu przyjmowaniazgłoszeń i rejestracji kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich Gminna Komisja Wyborcza poda w oddzielnym obwieszczeniu.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie