Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 kwietnia 2018 14:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Haczów z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego d/s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Haczowie

Na podstawie art. 9a ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późń. zm), oraz § 4 pkt 6 a Uchwały Rady Gminy Haczów Nr V/25/ll z dnia 28.02.2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Haczów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Haczowie:

1.Panią Mieczysławę Wasylewicz - pracownika Socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie

§ 2

Wykonanie zarządzania powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie