Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 grudnia 2013 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów

W Urzędzie Gminy Haczów prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

Urząd Stanu Cywilnego

 1. rejestr urodzeń
 2. rejestr małżeństw
 3. rejestr zgonów

Informacje zawarte w rejestrach USC udostępniane są na wniosek, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011 Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Stanowisko ds. obywatelskich

Sprawy obronne i obrony cywilnej

 1. rejestr przedpoborowych
 2. wykaz poborowych
 3. ewidencja formacji OC
 4. ewidencja sprzętu OC i ratownictwa
 5. ewidencja dokumentów zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone"

pracownik ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1. zbiór danych stałych mieszkańców
 2. zbiór danych byłych mieszkańców
 3. zbiór danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 4. zbiór danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
 5. ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 6. rejestr wyborców

Informacje z ewidencji ludności i dowodów osobistych udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, po wniesieniu stosownych opłat określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie