Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 marca 2018 09:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2018
Wójt Gminy Haczów z dnia 21 marca 2018 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121), uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Haczów, przeznaczonej do wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na punkt apteczny w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości

Działka nr 1123 w Jabłonicy Polskiej o pow.0,18 ha
Numer KW KS1B/00037413. Budynek nr 217

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia handlowa -26,90 m2,
powierzchnia magazynowa – 7,70 m2 ,
łączna powierzchnia 34,60 m2

Opis nieruchomości

Budynek murowany znajduje się przy drodze Krosno-Brzozów przez Malinówkę.
W lokalu na parterze jest centralne ogrzewanie , energia elektryczna, kanalizacja i woda

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Lokal przeznaczony jest na wynajem na punkt apteczny

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Bezpośrednio po zawarciu umowy najmu

Wysokość czynszu

16,10 zł za 1 m2 powierzchni handlowej
8,05 zł za m2 powierzchni magazynowej
Czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji

Pozostałe informacje związane z najmem

1.Najemca na własny koszt dokona adaptacji pomieszczeń.
2.Wymagane aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej.
3.Czas trwania umowy 3 lata licząc od dnia odbioru.
4.Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał dodatkowe opłaty: za energię elektryczną , za gaz, za odprowadzenie ścieków, za wywóz nieczystości stałych, podatek od nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą.

Wszelkie informacje dotyczące zasad prowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 2 tel. 134391002, wew.16

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie