Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 kwietnia 2018 14:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Trześniów - 0.2 ha - 3003 zł - działka położona jest w strefie peryferyjnej Gminy Haczów, kształt regularny, teren płaski, w otoczeniu zagospodarowanych terenów rolnych, ze względu na III klasę gruntu – przydatna na cele rolnicze

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 25/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia24.04.2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 2209;

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Trześniów;

Numer KW: KS1B/00037323/2

Powierzchnia nieruchomości:

0,2000 ha

(ŁIII – 0,20 ha)

Opis nieruchomości:

Według lokalnego położenia działka położona jest w strefie peryferyjnej Gminy Haczów, kształt regularny, teren płaski, w otoczeniu zagospodarowanych terenów rolnych, ze względu na III klasę gruntu – przydatna na cele rolnicze.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Haczów działka leży w terenie oznaczonym symbolem B1-R - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wartość nieruchomości:

3003,00 zł (słownie: trzy tysiące trzy złote 0/100)

Niniejsza sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Termin wnoszenia opłat:

Cena nabycia prawa własności równa się cenie osiągniętej w przetargu i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

7 czerwca 2018 r.

Z treścią operatów z wyceny powyższych nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 17, w godz. 730 do 1530.

Wykaz ogłoszono – wywieszono dnia _____________________, zdjęto z tablicy dnia_____________________________________

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie