Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2018 08:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Haczów - Działka nr: 3427/1- 0,12 ha - 1700 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 14/2018
Wójta Gminy Haczów
z dnia12.03.2018 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Haczów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 3427/1;

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Haczów;

Numer KW: KS1B/00035878/3

Powierzchnia nieruchomości:

0,1200 ha

(RIVa – 0,07 ha, PsIV – 0,05 ha)

Opis nieruchomości:

Według lokalnego położenia działka położona jest w strefie pośredniej Gminy Haczów, w otoczeniu terenów rolnych nie użytkowanych rolniczo. Kształt nieregularny, brak uzbrojenia infrastrukturalnego. Dojazd do działki drogą gruntową.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Haczów działka leży w terenie oznaczonym symbolem B1-R - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wartość nieruchomości:

1 700 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 0/100)

Niniejsza sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Termin wnoszenia opłat:

Cena nabycia prawa własności równa się cenie osiągniętej w przetargu i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

26 kwietnia 2018 r.

Z treścią operatów z wyceny powyższych nieruchomości można zapoznać się w Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 17, w godz. 730 do 1530.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie