Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 września 2018 11:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Buków - nieruchomości gruntowe - rolne, niezabudowane

Załącznik

do Zarządzenia nr 66/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia07.09.2018 r.


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121), uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów


Wójt Gminy Haczów


podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Haczów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działki nr: 214, 361, 519/2

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Buków;

Numer KW: KS1B/00038494/8 i KS1B/00053186/7

Powierzchnia nieruchomości:

214 - 0,4837 ha (RIVa – 0,3648 ha, ŁIII – 0,1189 ha)

361 - 0,1403 ha (RIIIb)

519/2 – 0,2283 ha ( RIVa – 0,1775 ha, PsIII – 0,0508 ha)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Działki nr 361 i 519/2 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

214 – 110,20 zł

361 – 39,49 zł

519/2 – 52,01 zł

Termin wnoszenia opłat:

raz w roku do 15 listopada

Uwagi:

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie