Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2018 09:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wzdów - Działka nr: 1543/1 i 1543/2 - Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Załącznik

do Zarządzenia nr 50/2018

Wójta Gminy Haczów

z dnia20.06.2018 r.


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121), uchwały Rady Gminy Haczów Nr XXVI/192/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących własność Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Haczów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych oraz katastru nieruchomości:

Działka nr: 1543/1 i 1543/2

Jednostka ewidencyjna: Haczów;

Obręb: Wzdów;

Numer KW: KS1B/00035879/0

Powierzchnia nieruchomości:

1543/1 - 0,10 ha (PsIII)

1543/2 - 0,07 ha (PsIII)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działki przeznaczone do użytkowania rolniczego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Brak

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego:

1543/1 – 22,08 zł

1543/2 – 15,45 zł

Termin wnoszenia opłat:

raz w roku do 15 listopada

Uwagi:

Czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej krajowej ceny skupu 1 dt pszenicy z półrocza poprzedzającego termin płatności.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie